Poppy (Chicago Botanic Garden)
Poppy (Chicago Botanic Garden)
2017